Σύνοψη

Τι είναι

Το έργο OpenPLeRobot έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος εξ – αποστάσεως ρομποτικής εκπαίδευσης με βιωματικά χαρακτηριστικά.


Που αποσκοπεί

το έργο OpenPLeRobot αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου ρομποτικής εκπαιδευτικής που βασίζεται σε νέα εργαλεία λογισμικού ικανά να προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε εικονικό περιβάλλον σε συνδυασμό με φορητή μονάδα ρομποτικού εξοπλισμού ώστε ο εκπαιδευόμενος να μετατρέπει τη θεωρητική γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος σε εμπειρία πραγματικού περιβάλλοντος.


Πως σχεδιάζεται

Το έργο OpenPLeRobot σχεδιάζεται έτσι ώστε να βοηθά στην επικοινωνία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων μέσω διαδικτύου, τόσο στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας όσο και έξω από αυτό, καθώς παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας καθηγητή-μαθητή μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε θέματα ρομποτικής, λειτουργώντας ως ένα εξ – αποστάσεως πρωτότυπο εργαστήριο κατασκευής και προγραμματισμού ρομποτικών συσκευών για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και τη χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση.


Που εστιάζει

Το έργο OpenPLeRobot θα εστιάζει σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (5-7 ετών) με βασικό σκοπό τη διερεύνηση ευχρηστίας μιας ρομποτικής πλατφόρμας και ενός ρομπότ, συμπεριλαμβάνοντας τη ρομποτική κατασκευή και το περιβάλλον προγραμματισμού.